חזון הפול

אנו מחויבים לניהול מיטבי של הסדר הביטוח השיורי עבור ציבור הלקוחות במקצועיות, הוגנות, יעילות ותוך חתירה לאיזון כלכלי

המסגרת המשפטית

כל המשתמש והנוהג ברכב מנועי חייב להחזיק פוליסה לפי הוראותיה של פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל – 1970 ("פקודת הביטוח"). הביטוח האמור הוא ביטוח המכסה כל משתמש או נוהג ברכב מפני אחריותו לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונת דרכים, התשל"ה – 1975 ("חוק הפלת"ד"), לרבות ביטוח בגין נזקי גוף הנובעים מ"תאונה עצמית" ("ביטוח רכב חובה").

המבטחים בישראל אינם חייבים לבטח בביטוח רכב חובה את רכבו של כל פונה אליהם, לפיכך, כדי שנוהגים ברכב לא יפרו את החוק וינהגו ללא ביטוח רכב חובה, התעורר הצורך למצוא פיתרון לכל פונה שביטוחו בביטוח רכב חובה אינו מבוטח ע"י מבטח לפי תעריפים רגילים שנקבעו לכלי רכב מסוגם.
בעבר בוטחו מבוטחים אלה על ידי המאגר הישראלי לביטוח רכב חובה ליד איגוד חברות הביטוח בישראל ("הפול"), אשר היווה ביטוח משותף וולונטרי של כל המבטחים בביטוח רכב חובה בישראל, תוך השתתפות של אבנר לפי השיעור המוסכם עמה או כפי שנקבע בדין ("מאגר האיגוד".

במסגרת הרפורמה בביטוח רכב חובה תוקנה פקודת הביטוח באופן שהוסף ס"ק (ג) לסעיף 7 המסמיך את שר האוצר לקבוע הסדר לביטוח כל משתמש בביטוח רכב מנועי שלא הצליח לרכוש פוליסה באופן ישיר אצל מבטח. ואכן שר האוצר התקין תקנות המסדירות ענין זה והמכונות: תקנות ביטוח רכב מנועי (הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת התעריף), התשס"א – 2001 ("התקנות"). התקנות הללו נועדו להסדיר את הביטוח השיורי, אשר מוגדר בהן בזו הלשון: "ביטוח משתמש ברכב מנועי שלא השיג כיסוי ביטוחי באופן ישיר אצל מבטח".

לפי התקנות הכיסוי בביטוח השיורי ניתן בדומה לכיסוי שניתן על ידי מאגר האגוד, היינו באמצעות ביטוח משותף של כל חברות הביטוח העוסקות בביטוח רכב חובה בישראל ("הביטוח המשותף" או "המאגר"), וזאת על פי הוראותיו של הסכם הביטוח החל עליהן והמוגדר בתקנות ("התקנון"). מכאן, שאין מבטח אחד מסויים בביטוח השיורי, אלא הוא ביטוח משותף כאמור. קיומו של ביטוח משותף כזה בו משתתפים מבטחים רבים מחייב את ניהולו, דבר שהניע את התקנתה של תקנה 2 לתקנות, המאפשרת למבטחים לייסד באישור המפקח על הביטוח תאגיד שינהל את הסדר הביטוח השיורי, לרבות החשבונות וההתחשבנויות של הביטוח המשותף, בהתאם לתקנון.

המבטחים אכן ייסדו באישור המפקח על הביטוח ("המפקח") תאגיד כזה, אשר שמו "התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ" ("מנהל ההסדר" או "התאגיד"). החל מיום 1.1.2002 מנוהל המאגר המעניק כיסוי בביטוח השיורי על ידי מנהל ההסדר. להשלמת התמונה יצוין, שעל פי תקנת משנה 3(ה) לתקנות, ינהל מנהל ההסדר גם את הביטוח המשותף, שנוהל במסגרת מאגר האגוד לפני תחילת התקנות.
לפי תקנת משנה 4(ב) לתקנות, על מנהל ההסדר להכין ולהעביר למפקח דו"חות כספיים, שישקפו את הפעילות הכספית של הסדר הביטוח השיורי, בהתאם לכללי החשבונאות הדיווח ובמועדים החלים על מבטח, אך זאת בשינויים המחויבים


[1] השינויים המחייבים משמעם, בין היתר, כתוצאה מכך שהביטוח השיורי איננו מבטח מסוים וכן כתוצאה מכך, שהדו"חות הכספיים של הביטוח השיורי נערכים על ידי גוף מנהל ולא על ידי הגוף שהוא נשוא ההתחייבויות והנכסים.


חלקן של חברות הביטוח במאגר

בעבר קיבל מאגר האגוד מאבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ ("אבנר"), שרותי ניהול לצורך התפעול השוטף של הביטוח המשותף וכן שירותי טיפול במלאי התביעות, תמורת תשלום שכר ניהול והחזר הוצאות. שירותים אלו בוטלו החל מיום 1 בינואר, 2002.

בעלי המניות של מנהל ההסדר הינם, כל חברות הביטוח הפועלות בענף ביטוח רכב חובה . כל בעל מניה מחזיק במניה אחת. זכויות ההצבעה משתנות בכל שנה קלנדרית, לפי הממוצע החשבונאי השנתי של שיעור החזקת כל חברה בביטוח השיורי בשלוש השנים האחרונות שקדמו לשנה לגביה מחושבות הזכויות. עד ליום 31.12.12 חלקה של כל חברת ביטוח במאגר בכל שנת חיתום, נקבע בהתאם לתקנון הפול, על פי חלקה בסה"כ פרמיות רכב חובה בשנה הקודמת לשנה השוטפת (בפועל השנה שבין 1 באוקטובר בשנה שקדמה לשנה החולפת עד 30 בספטמבר לשנה החולפת).

בחודש פברואר 2013 אושר על ידי האסיפה הכללית של הפול תיקון תקנון הפול, שהחל משנת חיתום 2013 יקבע סופית חלקה של כל חברה כאמור לפי חלקה בפועל בשנת החיתום האמורה. לשם כך, חישוב חלקה של כל חברה כאמור לעיל יהיה זמני עד לחישוב הסופי שייערך כאמור להלן. תשלומים על יסוד החישוב הזמני, יהוו מקדמה. בסוף כל שנת חיתום קלנדרית יערך חישוב סופי של חלקה של כל חברת ביטוח במאגר בשנת החיתום, על פי חלקה בסה"כ פרמיות רכב חובה בשנה השוטפת (התקופה מיום 1 בינואר ועד 31 בדצמבר בכל שנת חיתום). לאחר החישוב הסופי של חלקה של כל חברה במאגר בכל שנת חיתום, תיערך התאמה למול החישוב הזמני. ההתאמה תיעשה בערכים נומינליים ללא ריבית והצמדה כלשהי.

חלקן של חברות הביטוח במאגר בשנים 2022-2024 הינו כדלקמן:

2024 זמני 2023 זמני 2022 סופי
הפניקס 12.66% 13.11% 12.57%
שלמה 8.19% 11.52% 10.88%
כלל 11.93% 11.66% 11.61%
הראל 13.32% 13.01% 14.17%
ביטוח ישיר 8.90% 8.16% 7.98%
מנורה 7.74% 7.82% 8.03%
מגדל 6.37% 6.74% 6.44%
איילון 5.23% 5.03% 4.73%
הכשרה 3.89% 4.79% 4.53%
שומרה 6.09% 4.76% 5.39%
ווישור 6.61% 5.23% 5.56%
אי.אי.ג'י 4.25% 3.87% 3.82%
ליברה 3.19% 2.71% 2.73%
ביטוח חקלאי 1.63% 1.59% 1.56%
100% 100% 100%
*החלק הסופי  של חברת הראל לשנת 2022 כולל גם את חלקה של חברת שירביט

בביטוח השיורי מבוטחים בביטוחי חובה בלבד:

 • אופנועים – שמבוטחים בביטוח השיורי באמצעות חברות הביטוח עקב הסיכון הגדול הטמון בהם.
 • בעלי רכב ונהגים מסוכנים – שחברות ביטוח אינן מבטחות לפי התעריפים הרגילים מפאת תאונות שהיו מעורבים בהן, עבירות על חוקי התעבורה שהורשעו בהן, או מסיבות אחרות הקשורות למדיניות החיתום של כל אחת מהן.

נושאי משרה בחברה

 • ערן כהן – מנכ"ל
 • מירי בנאי – מנהלת מחלקת חיתום והממונה על שירות הלקוחות
 • אייל אלבלק – מנהל מחלקת מערכות מידע
 • שרון סלטו, עו"ד – מנהלת מחלקת תביעות
 • אייל גונן, רו"ח – מנהל כספים
 • רואה חשבון החברה – קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון
 • מבקר החברה – רו"ח גלי גנה – משרד רוזנבלום הולצמן רואי חשבון
 • אקטואר החברה – סטיבן קוסטין
 • יועץ משפטי – עו"ד יוסי הלוי

דירקטורים בחברה

 • קרן גרניט – יו"ר הדירקטוריון
 • דפנה עין דור – דח"צ
 • איציק חמו – דח"צ
 • ליאור שיניין
 • אילנית לוי
 • יוגב יוחנן

חברי וועדת ביקורת

 • דפנה עין דור– יו"ר וועדת ביקורת
 • איציק חמו – דח"צ
 • ליאור שיניין

תדירות ישיבות – 6-8 בשנה

חברי וועדת ציות

 • דפנה עין דור – יו"ר וועדת ציות
 • איציק חמו – דח"צ
 • ליאור שיניין

תדירות ישיבות 2-3 בשנה

חברי וועדת תגמול

 • דפנה עין דור – יו"ר וועדת תגמול
 • איציק חמו – דח"צ
 • ליאור שיניין
תדירות ישיבות 2-3 בשנה