• פעולה ראשונה לביצוע

  • פעולה שניה לביצוע

  • פעולה ראשונה לביצוע

  • פעולה ראשונה לביצוע

  • פעולה ראשונה לביצוע

Button Text
Button Text

<div class=”clearfix” data-id=”userDiv16″>
<div id=”ctlBody” data-id=”userDiv17″>
<h2><strong>המסגרת המשפטית</strong></h2>
כל המשתמש והנוהג ברכב מנועי חייב להחזיק פוליסה לפי הוראותיה של פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש”ל – 1970 (“פקודת הביטוח”). הביטוח האמור הוא ביטוח המכסה כל משתמש או נוהג ברכב מפני אחריותו לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונת דרכים, התשל”ה – 1975 (“חוק הפלת”ד”), לרבות ביטוח בגין נזקי גוף הנובעים מ”תאונה עצמית” (“ביטוח רכב חובה”).

המבטחים בישראל אינם חייבים לבטח בביטוח רכב חובה את רכבו של כל פונה אליהם, לפיכך, כדי שנוהגים ברכב לא יפרו את החוק וינהגו ללא ביטוח רכב חובה, התעורר הצורך למצוא פיתרון לכל פונה שביטוחו בביטוח רכב חובה אינו מבוטח ע”י מבטח לפי תעריפים רגילים שנקבעו לכלי רכב מסוגם.<br role=”presentation” />בעבר בוטחו מבוטחים אלה על ידי המאגר הישראלי לביטוח רכב חובה ליד איגוד חברות הביטוח בישראל (“הפול”), אשר היווה ביטוח משותף וולונטרי של כל המבטחים בביטוח רכב חובה בישראל, תוך השתתפות של אבנר לפי השיעור המוסכם עמה או כפי שנקבע בדין (“מאגר האיגוד”.

במסגרת הרפורמה בביטוח רכב חובה תוקנה פקודת הביטוח באופן שהוסף ס”ק (ג) לסעיף 7 המסמיך את שר האוצר לקבוע הסדר לביטוח כל משתמש בביטוח רכב מנועי שלא הצליח לרכוש פוליסה באופן ישיר אצל מבטח. ואכן שר האוצר התקין תקנות המסדירות ענין זה והמכונות: תקנות ביטוח רכב מנועי (הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת התעריף), התשס”א – 2001 (“התקנות”). התקנות הללו נועדו להסדיר את הביטוח השיורי, אשר מוגדר בהן בזו הלשון: “ביטוח משתמש ברכב מנועי שלא השיג כיסוי ביטוחי באופן ישיר אצל מבטח”.

לפי התקנות הכיסוי בביטוח השיורי ניתן בדומה לכיסוי שניתן על ידי מאגר האגוד, היינו באמצעות ביטוח משותף של כל חברות הביטוח העוסקות בביטוח רכב חובה בישראל (“הביטוח המשותף” או “המאגר”), וזאת על פי הוראותיו של הסכם הביטוח החל עליהן והמוגדר בתקנות (“התקנון”). מכאן, שאין מבטח אחד מסויים בביטוח השיורי, אלא הוא ביטוח משותף כאמור. קיומו של ביטוח משותף כזה בו משתתפים מבטחים רבים מחייב את ניהולו, דבר שהניע את התקנתה של תקנה 2 לתקנות, המאפשרת למבטחים לייסד באישור המפקח על הביטוח תאגיד שינהל את הסדר הביטוח השיורי, לרבות החשבונות וההתחשבנויות של הביטוח המשותף, בהתאם לתקנון.

המבטחים אכן ייסדו באישור המפקח על הביטוח (“המפקח”) תאגיד כזה, אשר שמו “התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה (“הפול”) בע”מ” (“מנהל ההסדר” או “התאגיד”). החל מיום 1.1.2002 מנוהל המאגר המעניק כיסוי בביטוח השיורי על ידי מנהל ההסדר. להשלמת התמונה יצוין, שעל פי תקנת משנה 3(ה) לתקנות, ינהל מנהל ההסדר גם את הביטוח המשותף, שנוהל במסגרת מאגר האגוד לפני תחילת התקנות.<br role=”presentation” />לפי תקנת משנה 4(ב) לתקנות, על מנהל ההסדר להכין ולהעביר למפקח דו”חות כספיים, שישקפו את הפעילות הכספית של הסדר הביטוח השיורי, בהתאם לכללי החשבונאות הדיווח ובמועדים החלים על מבטח, אך זאת בשינויים המחויבים[1].
<div data-id=”userDiv18″>

<hr />

</div>
[1] השינויים המחייבים משמעם, בין היתר, כתוצאה מכך שהביטוח השיורי איננו מבטח מסוים וכן כתוצאה מכך, שהדו”חות הכספיים של הביטוח השיורי נערכים על ידי גוף מנהל ולא על ידי הגוף שהוא נשוא ההתחייבויות והנכסים.
<div data-id=”userDiv19″>

<hr />

</div>
<h3>חלקן של חברות הביטוח במאגר</h3>
בעבר קיבל מאגר האגוד מאבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע”מ (“אבנר”), שרותי ניהול לצורך התפעול השוטף של הביטוח המשותף וכן שירותי טיפול במלאי התביעות, תמורת תשלום שכר ניהול והחזר הוצאות. שירותים אלו בוטלו החל מיום 1 בינואר, 2002.

בעלי המניות של מנהל ההסדר הינם, כל חברות הביטוח הפועלות בענף ביטוח רכב חובה . כל בעל מניה מחזיק במניה אחת. זכויות ההצבעה משתנות בכל שנה קלנדרית, לפי הממוצע החשבונאי השנתי של שיעור החזקת כל חברה בביטוח השיורי בשלוש השנים האחרונות שקדמו לשנה לגביה מחושבות הזכויות. עד ליום 31.12.12 חלקה של כל חברת ביטוח במאגר בכל שנת חיתום, נקבע בהתאם לתקנון הפול, על פי חלקה בסה”כ פרמיות רכב חובה בשנה הקודמת לשנה השוטפת (בפועל השנה שבין 1 באוקטובר בשנה שקדמה לשנה החולפת עד 30 בספטמבר לשנה החולפת).

בחודש פברואר 2013 אושר על ידי האסיפה הכללית של הפול תיקון תקנון הפול, שהחל משנת חיתום 2013 יקבע סופית חלקה של כל חברה כאמור לפי חלקה בפועל בשנת החיתום האמורה. לשם כך, חישוב חלקה של כל חברה כאמור לעיל יהיה זמני עד לחישוב הסופי שייערך כאמור להלן. תשלומים על יסוד החישוב הזמני, יהוו מקדמה. בסוף כל שנת חיתום קלנדרית יערך חישוב סופי של חלקה של כל חברת ביטוח במאגר בשנת החיתום, על פי חלקה בסה”כ פרמיות רכב חובה בשנה השוטפת (התקופה מיום 1 בינואר ועד 31 בדצמבר בכל שנת חיתום). לאחר החישוב הסופי של חלקה של כל חברה במאגר בכל שנת חיתום, תיערך התאמה למול החישוב הזמני. ההתאמה תיעשה בערכים נומינליים ללא ריבית והצמדה כלשהי.
<h3>חלקן של חברות הביטוח במאגר בשנים 2018-2020 הינו כדלקמן:</h3>
</div>
</div>
<table style=”height: 408px; width: 44.6566%; border-collapse: collapse; border-color: #000000; border-style: solid;” border=”1″ cellspacing=”10″ cellpadding=”10″>
<tbody>
<tr style=”height: 24px; background-color: #c5d9f1;”>
<th style=”width: 25%; height: 24px; background-color: #ffffff;”></th>
<th style=”width: 24.5726%; height: 24px;”><strong>2020 זמני</strong></th>
<th style=”width: 25.4274%; height: 24px;”><strong>2019 זמני</strong></th>
<th style=”width: 25%; height: 24px;”><strong>2018 סופי</strong></th>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 25%; height: 24px;”><strong>הראל</strong></td>
<td style=”width: 24.5726%; height: 24px;”>12.15%</td>
<td style=”width: 25.4274%; height: 24px;”>12.95%</td>
<td style=”width: 25%; height: 24px;”>12.46%</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 25%; height: 24px;”><strong>שלמה</strong></td>
<td style=”width: 24.5726%; height: 24px;”>11.77%</td>
<td style=”width: 25.4274%; height: 24px;”>11.35%</td>
<td style=”width: 25%; height: 24px;”>11.48%</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 25%; height: 24px;”><strong>הפניקס</strong></td>
<td style=”width: 24.5726%; height: 24px;”>11.09%</td>
<td style=”width: 25.4274%; height: 24px;”>10.84%</td>
<td style=”width: 25%; height: 24px;”>11.03%</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 25%; height: 24px;”><strong>ביטוח ישיר</strong></td>
<td style=”width: 24.5726%; height: 24px;”>10.15%</td>
<td style=”width: 25.4274%; height: 24px;”>10.45%</td>
<td style=”width: 25%; height: 24px;”>10.50%</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 25%; height: 24px;”><strong>מגדל</strong></td>
<td style=”width: 24.5726%; height: 24px;”>9.09%</td>
<td style=”width: 25.4274%; height: 24px;”>9.67%</td>
<td style=”width: 25%; height: 24px;”>9.56%</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 25%; height: 24px;”><strong>כלל</strong></td>
<td style=”width: 24.5726%; height: 24px;”>8.64%</td>
<td style=”width: 25.4274%; height: 24px;”>8.80%</td>
<td style=”width: 25%; height: 24px;”>8.92%</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 25%; height: 24px;”><strong>מנורה</strong></td>
<td style=”width: 24.5726%; height: 24px;”>8.48%</td>
<td style=”width: 25.4274%; height: 24px;”>8.79%</td>
<td style=”width: 25%; height: 24px;”>8.69%</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 25%; height: 24px;”><strong>איילון</strong></td>
<td style=”width: 24.5726%; height: 24px;”>7.69%</td>
<td style=”width: 25.4274%; height: 24px;”>8.09%</td>
<td style=”width: 25%; height: 24px;”>8.24%</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 25%; height: 24px;”><strong>הכשרה</strong></td>
<td style=”width: 24.5726%; height: 24px;”>5.70%</td>
<td style=”width: 25.4274%; height: 24px;”>5.26%</td>
<td style=”width: 25%; height: 24px;”>5.34%</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 25%; height: 24px;”><strong>שומרה</strong></td>
<td style=”width: 24.5726%; height: 24px;”>5.49%</td>
<td style=”width: 25.4274%; height: 24px;”>5.75%</td>
<td style=”width: 25%; height: 24px;”>5.70%</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 25%; height: 24px;”><strong>איי.אי.ג’י</strong></td>
<td style=”width: 24.5726%; height: 24px;”>3.31%</td>
<td style=”width: 25.4274%; height: 24px;”>3.18%</td>
<td style=”width: 25%; height: 24px;”>3.24%</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 25%; height: 24px;”><strong>שירביט</strong></td>
<td style=”width: 24.5726%; height: 24px;”>3.06%</td>
<td style=”width: 25.4274%; height: 24px;”>3.17%</td>
<td style=”width: 25%; height: 24px;”>3.12%</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 25%; height: 24px;”><strong>ווישור</strong></td>
<td style=”width: 24.5726%; height: 24px;”>1.52%</td>
<td style=”width: 25.4274%; height: 24px;”>0.10%</td>
<td style=”width: 25%; height: 24px;”>0.10%</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 25%; height: 24px;”><strong>ביטוח חקלאי</strong></td>
<td style=”width: 24.5726%; height: 24px;”>1.40%</td>
<td style=”width: 25.4274%; height: 24px;”>1.50%</td>
<td style=”width: 25%; height: 24px;”>1.51%</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 25%; height: 24px;”><strong>ליברה</strong></td>
<td style=”width: 24.5726%; height: 24px;”>0.46%</td>
<td style=”width: 25.4274%; height: 24px;”>0.10%</td>
<td style=”width: 25%; height: 24px;”>0.11%</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px; background-color: #c5d9f1;”>
<td style=”width: 25%; height: 24px; background-color: #ffffff;”></td>
<td style=”width: 24.5726%; height: 24px;”>100%</td>
<td style=”width: 25.4274%; height: 24px;”>100%</td>
<td style=”width: 25%; height: 24px;”>100%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class=”clearfix” data-id=”userDiv16″>
<div id=”ctlBody” data-id=”userDiv17″>
<div data-id=”userDiv22″></div>
<div data-id=”userDiv23″>

<hr />

</div>
<h3>בביטוח השיורי מבוטחים בביטוחי חובה בלבד:</h3>
<ul>
<li>
<div data-id=”userDiv24″>אופנועים – שמבוטחים בביטוח השיורי באמצעות חברות הביטוח עקב הסיכון הגדול הטמון בהם.</div></li>
<li>
<div data-id=”userDiv25″>בעלי רכב ונהגים מסוכנים – שחברות ביטוח אינן מבטחות לפי התעריפים הרגילים מפאת תאונות שהיו מעורבים בהן, עבירות על חוקי התעבורה שהורשעו בהן, או מסיבות אחרות הקשורות למדיניות החיתום של כל אחת מהן.</div></li>
</ul>
<div data-id=”userDiv26″></div>
<div data-id=”userDiv42″>

<hr />

</div>
<h3><span class=”size2″>נושאי משרה בחברה</span></h3>
<ul>
<li>
<div data-id=”userDiv43″><span class=”size2″>ערן כהן – מנכ”ל</span></div></li>
<li>
<div data-id=”userDiv44″><span class=”size2″>מירי בנאי – מנהלת מחלקת חיתום והממונה על שירות הלקוחות</span></div></li>
<li>
<div data-id=”userDiv45″><span class=”size2″>אייל אלבלק – מנהל מחלקת מערכות מידע</span></div></li>
<li>
<div data-id=”userDiv46″><span class=”size2″>אילנה שינדלר, עו”ד – מנהלת מחלקת תביעות</span></div></li>
<li>
<div data-id=”userDiv47″><span class=”size2″>רן מורה צדק, רו”ח – מנהל כספים</span></div></li>
<li>
<div data-id=”userDiv48″><span class=”size2″>רואה חשבון החברה – קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון</span></div></li>
<li>
<div data-id=”userDiv49″><span class=”size2″>מבקר החברה – רו”ח גלי גנה – משרד רוזנבלום הולצמן רואי חשבון</span></div></li>
<li>
<div data-id=”userDiv50″><span class=”size2″>אקטואר החברה – אלון תמיר</span></div></li>
<li>
<div data-id=”userDiv51″><span class=”size2″>יועץ משפטי – עו”ד יוסי הלוי</span></div></li>
</ul>
</div>
</div>

<hr />

<div class=”dont_print” style=”text-align: left;” align=”center” data-id=”userDiv54″></div>
<div style=”text-align: right;” align=”center” data-id=”userDiv54″>
<h3>דירקטורים בחברה</h3>
<ul>
<li>
<div data-id=”userDiv27″>מיכאל קלמן – יו”ר</div></li>
<li>
<div data-id=”userDiv28″>רוני גינור</div></li>
<li>
<div data-id=”userDiv29″>שגיא יוגב</div></li>
<li>
<div data-id=”userDiv30″>סיגל כהן</div></li>
<li>
<div data-id=”userDiv31″>יואב בן אור – דח”צ</div></li>
<li>
<div data-id=”userDiv32″>יעקב אלחדיף – דח”צ</div></li>
</ul>
<div data-id=”userDiv33″></div>
<h3>חברי וועדת ביקורת</h3>
<ul>
<li>
<div data-id=”userDiv34″>יואב בן אור– יו”ר וועדת ביקורת</div></li>
<li>
<div data-id=”userDiv35″>יעקב אלחדיף – דח”צ</div></li>
<li>
<div data-id=”userDiv36″>רוני גינור<br role=”presentation” /><br role=”presentation” />תדירות ישיבות – 6-8 בשנה</div></li>
</ul>
<h3>חברי וועדת ציות</h3>
<ul>
<li>
<div data-id=”userDiv37″>יואב בן אור – יו”ר וועדת ציות</div></li>
<li>יעקב אלחדיף – דח”צ</li>
<li>
<div data-id=”userDiv38″>רוני גינור</div></li>
</ul>
תדירות אחת לרבעון
<h3>חברי וועדת תגמול</h3>
<ul>
<li>
<div data-id=”userDiv39″>יואב בן אור – יו”ר וועדת תגמול</div></li>
<li>
<div data-id=”userDiv40″>יעקב אלחדיף – דח”צ</div></li>
<li>
<div data-id=”userDiv41″>רוני גינור<br role=”presentation” />תדירות אחת לרבעון</div></li>
</ul>
<div data-id=”userDiv42″>

<hr />

</div>
</div>

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here