מבוטח יקר ,

החלטת לבטל את הפוליסה שרכשת ? ביטול הפוליסה משמעו ביטול הכיסוי הביטוחי.

 • אזור אישי –ניתן להיכנס בכל עת לאזור האישי ולשלוח בקשה לביטול בצרוף מסמכים והבקשה תטופל בהקדם. לכניסה לאזור האישי לחץ כאן.
 • דואר אלקטרוני – יש לשלוח טופס בקשה לביטול  מלא וחתום בצרוף מסמכים למייל  [email protected]
 • פקס – ניתן לשלוח באמצעות פקס שמספרו 03-9424390 את הבקשה לביטול ומסמכים נוספים.
 • באמצעות פנייה ישירה לאחד מסניפי הפול .
 • באמצעות פנייה ישירה דרך סוכן ביטוח שדרכו הופקה הפוליסה.
 • שיחת טלפון – ניתן לפנות למחלקת ביטולים בטלפון 03-9424300.   במידה ותבחר בדרך ביטול זאת יהיה עליך להשלים את פעולת הביטול בשליחת המסמכים הנדרשים לביטול באמצעות דואר אלקטרוני/פקס.

 • טופס בקשה לביטול פוליסה מלא וחתום. (באזור האישי ניתן למלא את הטופס באופן מקוון ואין צורך בחתימה על המסמך)
 • ביטול פוליסה כאשר הרכב בבעלותך או בחזקתך – יש  למלא טופס הצהרה. הביטול ייכנס לתוקף מיום מסירת ההצהרה.
 • מכירה – יש להמציא העברת בעלות  ואחד מ 3 אלה :
  • העתק תיעוד על מסירת הודעה לקונה על ביטול הפוליסה  (דואר, שיחה או אמצעי דיגיטלי) – הביטול ייכנס לתוקף בתוך 3 ימי עבודה  מיום מסירת ההודעה.
  • העתק תיעוד על מסירת הודעה לקונה  על ביטול הפוליסה והעתק תגובת הקונה  המאשר כי יש לו פוליסה אחרת – הביטול ייכנס לתוקף במועד הודעת הביטול.
  • אישור כי השימוש ברכב בוטח בפוליסת ביטוח חובה אחרת – הביטול ייכנס לתוקף במועד הודעת הביטול או הנפקת הפוליסה האחרת, המאוחר מביניהם
 • רכב גנוב – יש לצרף אישור משטרה שהרכב גנוב
 • אובדן כללי – יש לצרף טופס שמאי שהרכב באובדן כללי

כל פניה בבקשה לביטול פוליסה יש לצרף את המסמכים הבאים:

במקרה בו מבקש בעל הפוליסה לבטל את הפוליסה עקב גניבת הרכב המבוטח, מכירה, יציאה מכלל שימוש  של הרכב או עקב פטירת הנהג ששמו נקוב כנהג יחיד בתעודת הביטוח, המבטח יחזיר לבעל הפוליסה את החלק היחסי מדמי הביטוח ששולמו.

כל סיבה אחרת –

בעד תקופה של עד שבעה ימים שבהם הייתה הפוליסה בתוקף, לרבות אם לא נכנסה לתוקף – 5% מדמי הביטוח השנתיים .

בעד תקופה עולה על שבעה ימים שבהם הייתה הפוליסה בתוקף – 5% מדמי הביטוח השנתיים בצירוף 0.3% מדמי הביטוח השנתיים בגין כל יום ביטוח, החל מהיום השמיני.