מבוטח יקר,
 מסמכים נדרשים לביטול פוליסת ביטוח:


בכל פניה בבקשה לביטול פוליסה יש לצרף את המסמכים הבאים:

טופס ביטול

  • טופס בקשה לביטול פוליסה מלא וחתום. – טופס ביטול
  • תעודת חובה מקורית (תנאי לביטול הביטוח) במידה ותעודת החובה המקורית נשלחה לבקשתך .
  • לידיעה במקרה ואבדה תעודת ביטוח המקורית, נגנבה או הושחתה, יש למסור הצהרה בכתב בדבר נסיבות האובדן, הגניבה או ההשחתה שיצויין בה כי הרכב עדין בבעלותך ו/או בחזקתך – טופס הצהרה
  • במכירת רכב יש לצרף טופס העברת בעלות.
  • בגניבת רכב יש לצרף אישור משטרה.
  • באובדן כללי יש לצרף טופס שמאי.

לתשומת ליבך, ביטול פוליסה לביטוח חובה ייכנס לתוקפו במועד החזרת תעודת הביטוח המקורית או מסירת ההצהרה.

השלכות אפשריות בעקבות ביטול פוליסת הבטוח: ביטול פוליסה משמעו ביטול הכיסוי הביטוחי.

לתשומת לבך,

החזרת תעודת החובה המקורית הינה תנאי מוקדם לכניסת הביטול לתוקף .
אבדה ,נגנבה או הושחתה התעודה , יש למלא הצהרה בכתב בדבר נסיבות האובדן ,הגניבה או ההשחתה שיצוין בה כי הרכב עדיין בבעלות או בחזקת המבוטח .

ביטול הפוליסה ייכנס לתוקפו במועד החזרת תעודת החובה המקורית או מסירת ההצהרה לחברה .

ניתן להחזיר את תעודת החובה בכל אחד מסניפי הפול הנמצאים ברחבי הארץ – לרשימת הסניפים