מבוטח יקר,
 
להלן מידע המפרט את הדרכים להגשת בקשה לביטול פוליסת ביטוח והמסמכים הנדרשים להשלמת פעולת הביטול.
 
פירוט הדרכים לביטול פוליסה

 • באמצעות פנייה ישירה לאחד מסניפי הפול.
 • באמצעות פנייה ישירה דרך סוכן ביטוח שדרכו הופקה הפוליסה.
 • דואר אלקטרוני – יש לשלוח בקשה לביטול פוליסה באמצעות  כתובת דואר אלקטרוני:
  [email protected] .  יש לצרף טופס בקשה לביטול ומסמכים נוספים, ככל שיידרשו.
 • אזור אישי מקוון – יש לשלוח בקשה לביטול  פוליסה באמצעות החשבון האישי המקוון. ניתן להיכנס דרך אתר הפול: לחץ כאן   .
  יש לצרף לבקשה טופס בקשה לביטול ממוחשב (נמצא בחשבון האישי) ומסמכים נוספים, ככל שיידרשו.
 • פקס – יש לשלוח בקשה לביטול פוליסה  באמצעות פקס מס’ 03-9424390 יש לצרף לפקס טופס בקשה לביטול ומסמכים נוספים,  ככל  שיידרשו.
 • שיחת טלפון – ניתן לפנות למוקד השירות בפול בטלפון מספר 03-9424300 – מחלקת פוליסות. במידה ותבחר בדרך ביטול זאת תצטרך להשלים את פעולת הביטול בשליחת המסמכים הנדרשים לביטול באמצעות דואר אלקטרוני/פקס.

מסמכים נדרשים לביטול פוליסת ביטוח:
 
בכל פניה בבקשה לביטול פוליסה יש לצרף את המסמכים הבאים:

טופס ביטול

 • טופס בקשה לביטול פוליסה מלא וחתום. – טופס ביטול
 • תעודת חובה מקורית (תנאי לביטול הביטוח) במידה ותעודת החובה המקורית נשלחה לבקשתך .
 • לידיעה במקרה ואבדה תעודת ביטוח המקורית, נגנבה או הושחתה, יש למסור הצהרה בכתב בדבר נסיבות האובדן, הגניבה או ההשחתה שיצויין בה כי הרכב עדין בבעלותך ו/או בחזקתך – טופס הצהרה
 • במכירת רכב יש לצרף טופס העברת בעלות.
 • בגניבת רכב יש לצרף אישור משטרה.
 • באובדן כללי יש לצרף טופס שמאי.

לתשומת ליבך, ביטול פוליסה לביטוח חובה ייכנס לתוקפו במועד החזרת תעודת הביטוח המקורית או מסירת ההצהרה.

השלכות אפשריות בעקבות ביטול פוליסת הבטוח: ביטול פוליסה משמעו ביטול הכיסוי הביטוחי.

אופן חישוב ההחזר – ביטול הביטוח

במקרה בו מבקש בעל הפוליסה לבטל את הפוליסה עקב גניבת הרכב המבוטח , העברת הבעלות לרכב אחר,
יציאתו מכלל שימוש של הרכב או עקב פטירת הנהג ששמו נקוב כנהג יחיד בתעודת הביטוח , המבטח יחזיר
לבעל הפוליסה את החלק היחסי מדמי הביטוח ששולמו .

כל סיבה אחרת –

 • בעד תקופה של עד שבעה ימים שבהם הייתה הפוליסה בתוקף, לרבות אם לא נכנסה לתוקף – 5% מדמי
  הביטוח השנתיים .
 • בעד תקופה עולה על שבעה ימים שבהם הייתה הפוליסה בתוקף – 5% מדמי הביטוח השנתיים בצירוף 0.3%
  מדמי הביטוח השנתיים בעל כל יום ביטוח, החל ביום השמיני .


לתשומת לבך,


החזרת תעודת החובה המקורית הינה תנאי מוקדם לכניסת הביטול לתוקף .
אבדה ,נגנבה או הושחתה התעודה , יש למלא הצהרה בכתב בדבר נסיבות האובדן ,הגניבה או ההשחתה שיצוין בה כי הרכב עדיין בבעלות או בחזקת המבוטח .


ביטול הפוליסה ייכנס לתוקפו במועד החזרת תעודת החובה המקורית או מסירת ההצהרה לחברה .


ניתן להחזיר את תעודת החובה בכל אחד מסניפי הפול הנמצאים ברחבי הארץ – לרשימת הסניפים