אופנוע אספנות

אופנוע לאספנות – אופנוע  אשר מלאו לו שלושים שנה משנת ייצורו, ומצוין ברישיון הרכב כ"רכב אספנות".

זכאי להנחה של 75% .

אופנועים אשר ברישיונם לא צוין שהם אופנועים לאספנות, לא יהיו זכאים להנחה כלשהי, אף אם חלפו משנת ייצורם שלושים שנה או יותר.

בביטוח מסוג זה ניתן לרכוש ביטוח כולל תנאי השתתפות עצמית.

על אופנוע אספנות לא חלים התעריפים הדיפרנציאלים, וכן הנחת 2 אופנועים ויותר.

השתתפות עצמית באופנועים

 

מבוטח הרוכש ביטוח הכולל תנאי השתתפות עצמית יקבל הנחה בשיעור של 30% מהפרמיה השנתית.

 

להלן התנאים לקבלת ההנחה:

אופנוע בבעלות פרטית – המשמש נהג ששמו נקוב בתעודת הביטוח.

 

אופנוע בבעלות אחרת – רק אם המבוטח הוא הנהג הנקוב יחיד בתעודת הביטוח והאופנוע  רשום על שמו במשרד הרישוי.

להלן הסכומים עליהם מתחייב המבוטח במקרה של תאונה:

 

דמי ההשתתפות העצמית ינוכו מהפיצויים שלהם זכאי הנוהג ברכב :

א.         אובדן השתכרות – עד 7 ימי אובדן השתכרות.

 

ב.         נזק שאינו נזק ממון – עד -.25,000 ₪.

 

 הנחה ל- 2 אופנועים או יותר

מבוטח המבטח 2 אופנועים או יותר, שאינם מזוהים כרכב אספנות, בבעלות פרטית, לתקופה של שנה בפוליסות שבהם הוא הנהג הנקוב היחיד, יקבל הנחה בדמי הביטוח בשיעור של 20% על כל אחד מהאופנועים בגין תקופות הביטוח החופפות. בתנאי שלא יבצע את השינויים הבאים:

השבתה/הקפאה, שינויי שם הנהג, שינוי לכל נהג או ביטול הפוליסה.

במידה והמבוטח לא יעמוד בתנאים אלה יהיה עליו להחזיר את מלוא הסכום שקיבל בגין הנחת 2 האופנועים.

בפוליסות מסוג זה ניתן להפיק פוליסה כוללת תנאי השתתפות עצמית.

הנחה ל- 2 נהגים נקובים בשם באופנוע

מבוטח המבקש לבטח אופנוע ל-2 נהגים נקובים בשם, יזכה לתעריף פרמיה מופחת.

אפשרות זו חלה רק על אופנוע בבעלות פרטית בביטוח לשנה תמימה, לא כולל רכב אספנות,

ובתנאי שבמהלך השנה לא יבוצעו בפוליסה השינויים בזהות הנהגים ובמספרם, אחרת תבוטל הפוליסה לפי תחשיב פרוסקלה.

הפרמיה שתגבה לביטוח 2 הנהגים הנקובים, תהיה הנמוכה מבין כל אחד משני התחשיבים המופיעים בתעריף המתייחס לתאריך תחילת הביטוח.

בפוליסה מסוג זה ניתן לרכוש גם פוליסה הכוללת תנאי השתתפות עצמית.