ביטוח רכב חובה

ביטוח חובה הינה פוליסת ביטוח המחויבת לרכישה על פי חוק ונועדה לכיסוי מקרים של נזקי גוף מתאונה.

נסיעה ללא ביטוח חובה בתוקף הינה עבירה פלילית, לכן כל אדם שנוהג בכלי רכב חייב לוודא כי קיים ביטוח חובה בתוקף .

למי מיועדת הפוליסה ?

פוליסת ביטוח חובה לרכב מיועדת לבעלי כלי רכב  ממונע, אותה חייב לרכוש ,על פי חוק,של מי שמחזיק בכלי רכב ממנוע .

עיקרי הכיסוי הביטוחי

הפוליסה כוללת כיסוי בגין נזקי גוף לפי חוק הפיצויים וכל חבות שתחול עליך בשל נזק גוף שייגרם לאדם כתוצאה מהשימוש ברכב. הכיסוי כולל, בין היתר, אובדן השתכרות( עד פי 3 מהשכר הממוצע במשק ) ופיצוי בגין כאב וסבל ( נזק שאינו נזק ממון ) .

פרמית הביטוח

הפרמיה נקבעת על פי פרמטרים שונים כגון: גיל הנהג, וותק נהיגה,נפח מנוע של כלי הרכב , שלילות, תאונות .

תקופת הביטוח

התקופה מתחילה בתאריך תחילת הביטוח הנקוב בתעודת הביטוח, אך לא לפני המועד שבו הוחתמה תעודת הביטוח בחותמת הבנק , ומסתיימת בחצות בתאריך פקיעת הביטוח הנקוב בתעודת הביטוח .

הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי  הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, ייגברו תנאי הפוליסה.

פוליסה תיקנית