מסמכים נדרשים לביטול פוליסת ביטוח:

בכל פניה בבקשה לביטול פוליסה יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • טופס בקשה לביטול פוליסה מלא וחתום.
  • תעודת חובה מקורית (תנאי לביטול הביטוח).
  • לידיעה במקרה ואבדה תעודת ביטוח המקורית, נגנבה או הושחתה, יש למסור הצהרה בכתב
    בדבר נסיבות האובדן, הגניבה או ההשחתה שיצויין בה כי הרכב עדין בבעלותך ו/או בחזקתך .
  • במכירת רכב יש לצרף טופס העברת בעלות.
  • בגניבת רכב יש לצרף אישור משטרה.
  • במקרה של רכב אובדן כללי (טוטלוסט) יש לצרף אישור שמאי
  • במקרה של פטירה יש לצרף צו ירושה ותעודת פטירה


 

לידיעה,

החזרת תעודת החובה המקורית הינה תנאי מוקדם לכניסת הביטול לתוקף .אבדה ,נגנבה או הושחתה התעודה , יש למלא הצהרה בכתב בדבר נסיבות האובדן ,הגניבה או ההשחתה שיצוין בה כי הרכב עדיין בבעלות או בחזקת המבוטח .ביטול הפוליסה ייכנס לתוקפו במועד החזרת תעודת החובה המקורית או מסירת ההצהרה לחברה .