מבוטח יכול לבטל ביטוח חובה בכל עת, חברת ביטוח יכולה לבטל ביטוח חובה מנימוקים סבירים.
אם הביטול נעשה על ידי המבוטח עקב מכירת הרכב, גניבה של הרכב או יציאתו מכלל שימוש – סכום ההחזר שיקבל המבוטח יהיה יחסי לתקופה שלא נוצלה. 

אם המבוטח מבטל את הביטוח בשל סיבה אחרת- סכום ההחזר שיקבל המבוטח יהיה נמוך מהחלק היחסי לתקופה שלא נוצלה. לפירוט אופן החישוב ראה סעיף 15(ד) לפוליסה התקנית .