· לשלוח בפקס מספר 03-9424352 צילום ספח תעודת זהות ובקשה לקבל העדר תביעות – יש
   לעדכן פקס/מייל לשליחת העדר תביעות.