במקרים בהם קיימת סתירות בין הנתונים הנמסרים ע"י המבוטח לבין הנתונים הנמצאים במאגר ISO (שלילות/תביעות….) על המבוטח להגיש טופס ערעור לISO – יש לשלוח במייל או בפקס הרשומים בטופס.

את התשובה יש להעביר לחברת הביטוח/סוכן/סניף.

** אין בהגשת הערעור כדי לעכב את הפקת תעודת הביטוח (במקרה בו הופקה תעודת ביטוח ולאחר קבלת תוצאות ערעור המבוטח הסתבר כי היה צריך לגבות דמי ביטוח נמוכים יותר מאלו שנגבו בעת הפקת התעודה, תוחזר למבוטח הפרמיה בגין הסכום העודף .