במידה ונפתחה לך תביעה – יש לשלוח את החשבון למחלקת תביעות ע”פ נתוני ההתקשרות המופיעים באתר זה. החשבון יטופל ע”י הגורם המתאים בחברה.

במידה וטרם דיווחת על התאונה וטרם נפתחה תביעה – יש להעביר החשבון יחד עם טפסי פתיחת תביעה : טופס הודעה, טופס ויתור על סודיות רפואית , מסמכים רפואיים , אישור משטרה, דו”ח פינוי ע”י אמבולנס .

במידה ונגרם לך נזק מיוחד כגון הפסד שכר או הוצאות –יש לצרף תלושי שכר /קבלות להוכחת ההפסד.