במידה ונפתחה לך תביעה  יש לשלוח את החשבון למחלקת תביעות ע"פ נתוני ההתקשרות המופיעים באתר זה. החשבון יטופל ע"י הגורם המתאים בחברה.

במידה וטרם דיווחת על התאונה וטרם נפתחה תביעה  יש להעביר החשבון יחד עם טפסי פתיחת תביעה : טופס הודעה, טופס ויתור על סודיות רפואית , מסמכים רפואיים , אישור משטרה, דו"ח פינוי ע"י אמבולנס .

במידה ונגרם לך נזק מיוחד כגון הפסד שכר או הוצאות יש לצרף תלושי שכר /קבלות להוכחת ההפסד.